Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Stare Babice

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Wójt Gminy
    Wójt Gminy (1)

Rada Gminy
    Skład rady (1)
    Komisje Rady Gminy Stare Babice (0)
        Komisja Rewizyjna (1)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
        Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (1)
        Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej (1)
        Komisja Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej (1)
    Transmisje obrad Rady Gminy (1)
    Nagrania, protokoły, wyniki głosowań (0)
        Protokoły obrad Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) (17)
        Wyniki głosowań (17)
    Interpelacje i zapytania radnych (0)
        Interpelacje i zapytania z 2018 i 2019 r. (1)
        Interpelacje i zapytania z 2020 r. (1)
        Interpelacje i zapytania z 2021 r. (1)
    Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy (0)
        w 2021 roku (10)
        w 2020 roku (37)
    Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy Stare Babice (0)
        w 2021 roku (4)
        w 2020 roku (15)
    Kontrole Komisji Rewizyjnej (3)
    Rada Gminy Stare Babice w poprzednich kadencjach (1)

Urząd Gminy
    Kierownictwo urzędu (0)
        Wójt Gminy (1)
        Zastępca Wójta nowe (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Sekretarz Gminy (1)
    Komórki organizacyjne Urzędu (0)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego nowe (1)
        Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej nowe (1)
        Wydział Budżetowo - Księgowy nowe (1)
        Wydział Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnątrznych nowe (1)
        Wydział Organizacyjny nowe (1)
        Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności (1)
        Biuro ds. Kadr, Płac i Szkoleń nowe (1)
        Inspektor Ochrony Danych (1)
        Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej (1)
        Audytor Wewnętrzny (1)
        Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ (1)
        Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu (1)
        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Rejestry i ewidencje (1)

Nabór pracowników
    Nabór pracowników (0)
        Regulamin naboru (1)
        Klauzula zgody i inne dokumenty (1)
        Ogłoszenia o naborze (0)
            Nabory 2021 r (7)
            Nabory 2020 r. (11)

Jak załatwić sprawę
    Małżeństwa, narodziny, zgony (0)
        Sporządzenie aktu zgonu (1)
        Sporządzenie aktu urodzenia (1)
        Zawarcie związku małżeńskiego (1)
        Zaświadczenie o stanie cywilnym (1)
        Odpisy aktów stanu cywilnego (1)
    Meldunki (1)
    Dowody osobiste (1)
    Działalność gospodarcza (1)
    Gospodarka komunalna (0)
        Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (1)
        Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (1)
        Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej (1)
        Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogi gminnej (1)
        Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I (1)
    Oświata (0)
        Stypendia szkolne (1)
        Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły (1)
        Wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym (1)
        Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (2)
    Geodezja i gospodarka nieruchomościami (0)
        Najem nieruchomości stanowiących własność gminy (0)
        Ustalenie numeru porządkowego budynku (1)
        Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy (0)
        Podział nieruchomości (1)
        Prawo pierwokupu (1)
        Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności (1)
        Użyczenie nieruchomości (1)
        Zbywanie nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Stare Babcie w drodze bezprzetargowej (1)
        Rozgraniczenie nieruchomości (1)
    Podatki i opłaty lokalne (1)
        Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (1)
        Podatek od nieruchomości od osób prawnych (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Podatek rolny od osób fizycznych (1)
        Podatek rolny od osób prawnych (1)
        Podatek leśny od osób fizycznych (1)
        Podatek leśny od osób prawnych (1)
        Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
        Informacja o terenie - zaświadczenie z planu miejscowego (1)
        Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym (1)
        Wniosek ogólny (1)
        Udostępnienie dokumentacji (1)
        Zmiana dokumentów planistycznych (1)
        Zmiana sposobu użytkowania (1)
        Zgodność budowy z ustaleniami planów miejscowych (1)
    Ochrona środowiska (0)
        Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności (1)
        Zezwolenie na wycinkę drzew (1)
    Koncesje alkoholowe (0)
        Zezwolenie na sprzedaz napojów alkoholowych (1)
    Sprawy wojskowe (0)
        Uzyskanie zwrotu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za okres odbywania ćwiczeń wojskowych (1)
    Inne (0)
        Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej (1)

Gmina
    Jednostki budżetowe (0)
        Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych (1)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęcinie Dużym (1)
        Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach (1)
        Szkoła Podstawowa w Zielonkach - Parceli (1)
        Przedszkole w Starych Babicach (1)
        Przedszkole w Bliznem Jasińskiego (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice (1)
        Straż Gminna Gminy Stare Babice (1)
    Gminne instytucje kultury (0)
        Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice (1)
        Dom Kultury Stare Babice (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Wykaz Sołtysów (1)
        Statuty Sołectw (1)
    Gminna spółka (1)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        Zarządzenia Wójta z 2021 roku (84)
        Zarządzenia Wójta z 2020 roku (259)
        Zarządzenia Wójta z grudnia 2019 rok (5)
        Zarządzenia Wójta Gminy z lat 2002-2019 (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Uchwały Rady Gminy z lat 2002-2019 (1)
        Uchwały Rady Gminy z 2020 roku (133)
        Uchwały Rady Gminy z 2021 roku (42)
    Projekty uchwał Rady Gminy (0)
        Projekty uchwał z 2021 roku (4)
        Projekty uchwał z 2020 roku (13)
        Projekty uchwał z lat 2002-2019 (1)
    Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (1)
        Projekty złożone w 2020 roku (1)
        Projekty złożone w 2021 roku (1)

Wybory i referenda
    Urzędnik Wyborczy w Gminie Stare Babice (1)
    Komisarz Wyborczy w Warszawie III (1)
    Podział Gminy na stałe obwody głosowania (1)
    Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 (2)
    Wybory Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 r. (1)
        Kalendarz wyborczy (1)
        Serwis Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Spis wyborców (1)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (2)
        Informacja o warunkach udziału w głosowaniu (1)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (5)
        Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10 kwietnia 2020 r. (1)
        Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta (1)
    Wybory Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. - II tura w dniu 12 lipca 2020 r. (8)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (5)

Informacje

Ochrona danych osobowych (RODO)
    Ochrona Danych Osobowych (RODO) (1)
    Inspektor Danych Osobowych (1)

Zamówienia publiczne
    Postępowania w sprawie zamówień publicznych (0)
        z 2019 r. (6)
        z 2020 r. (35)
    Platforma Zakupowa (1)
    Zapytania ofertowe (0)
        z 2020 r. (24)
        z 2021 r. (4)
    Zamówienia z wolnej ręki (0)
        z 2019 r. (3)
        z 2020 r. (6)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień (1)

Działalność pożytku publicznego i pomoc społeczna - konkursy
    Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (0)
        Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (1)
        Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (1)
    Zaproszenie do Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożóne w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice (2)
    Dokumenty do pobrania (6)
    Konsultacje społeczne (1)
    Otwarte konkursy ofert (0)
        Rok 2021 (6)
        Rok 2020 (5)
    Sprawozdania z wykonania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego (1)

Dotacje służące sprzyjaniu rozwojowi sportu
    Uchwała Nr X/101/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu (1)
    Udzielone dotacje (3)
    Konkursy (0)
        Ogłoszone w 2020 roku (2)
        Ogłoszone w 2021 roku (2)
    Dokumenty do pobrania (1)

Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe (1)
        Radni (1)
        Kierownictwo Urzędu Gminy (0)
            złożone w 2020 roku (1)
            złożone w 2021 roku (1)
        Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy (1)
        Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych (1)
        Gminne osoby prawne (2)

Ochrona środowiska
    Uwarunkowania środowiskowe (42)
    Analiza stanu gospodarki odpadami (2)
    Rejestr działalności regulowanej (1)
    Ogłoszenia (17)

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
    Ogłoszenia (25)
    Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (1)
    Ocena aktualności studium gminy oraz planów miejscowych (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice (1)
    Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej (0)
        Działka nr 180 we wsi Janów (0)
            Ogłoszenie o publikacji wniosku inwestora wraz z wnioskiem (1)
            Modyfikacja wniosku inwestora z dnia 20 grudnia 2019 r. (1)
            Pisma opiniujące i uzgadniające wniosek inwestora (1)
            Uchwała w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej (1)
    Plany miejscowe w przygotowaniu (0)
        MPZP części wsi Latchorzew (8)
        MPZP części wsi Stare Babice "Sienkiewicza-Zielona" (3)
        MPZP części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin (8)
        MPZP na różnych obszarach (2)
        MPZP na terenach usługowych - Blizne Łaszczyńskiego, Babice Nowe, Zielonki-Parcela, Stare Babice, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały (1)
            Blizne Łaszczyńskiego (6)
            3 obszary usługowe - we wsiach Koczargi Nowe i Zielonki-Parcela (1)
            9 obszarów usługowych - we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały (2)
        MPZP części wsi Mariew (2)
        MPZP południowej części wsi Stanisławów (2)
        MPZP części wsi Klaudyn między ul. Ciećwierza a "Nową Drogą" (2)
        MPZP części wsi Klaudyn "Po Jednostce" (2)
    Procedury zakończone po 2020 r. (0)
        MPZP Janów (8)
        MPZP Latchorzew (2)
        MPZP "Koczarska-Sienkiewicza" (10)
        MPZP Borzęcin Duży - Borzęcin Mały (5)

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami
    Ogłoszenia z 2020 r. (0)
        Ogłoszenia (3)
    Ogłoszenia z 2021 r. (5)

Mienie komunalne
    Informacje o stanie mienia komunalnego do 2019 roku (1)
    Informacja o stanie mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. (1)
    Informacja o stanie mienia komunalnego w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r. (1)

Raport o stanie gminy
    Raport o stanie gminy za 2019 rok (1)

Informacja publiczna
    Informacja publiczna (1)
    Wykaz wniosków i odpowiedzi udzielonych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (0)
        w 2020 roku (133)
        w 2021 roku (60)

Zbiorcza informacja o petycjach
    Zbiorcza informacja o petycjach (2)
    Petycje złożone w 2020 r. (4)

Młodzieżowa Rada Gminy
    Statut Młodzieżowej Rady Gminy (1)
    Posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy (13)
    Skład Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice (1)
    Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy (8)
    Projekty Uchwał Młodzieżowej Rady Gminy (0)
    Transmisje z posiedzeń Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice (1)
    Komisje Młodzieżowej Rady Gminy (1)

Budżet i polityka finansowa
    Budżety Gminy Stare Babice (3)
    Projekty budżetów Gminy Stare Babice (2)
    Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Stare Babice (4)
    Sprawozdania finansowe Gminy Stare Babice (0)
        2019 r. (0)
            Gmina Stare Babice (1)
            Urząd Gminy Stare Babice (1)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach (1)
            Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice (1)
            Straż Gminna Gminy Stare Babice (1)
            Przedszkole w Blizne Jasińskiego (1)
            Przedszkole w Starych Babicach (1)
            Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych (1)
            Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach (1)
            Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli (1)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym (1)
    Podstawowe kwoty dotacji (3)
    Informacja kwartalna (0)
        2019 (2)
        2020 r (4)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
        z lat 2010-2019 (1)
        z 2020 roku (4)
        z 2021 roku (2)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańń w 2021 r.
    Gminne Biuro Spisowe (1)
    Informacja o Spisie (1)
    Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych (1)

Powszechny Spis Rolny 2020
    Gminne Biuro Spisowe (1)
    Informacje o spisie (2)

Archiwum

Ogłoszenia innych organów i instytucji
    Ogłoszenia (27)
    Ogłoszenia 2021r. (11)

Archiwalna strona BIP
    Archiwalna strona BIP (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij