Funkcję Zastępcy Wójta pełni Katarzyna SOŃTA


Tel: 22 722 94 51
e-mail: k.sonta@stare-babice.pl

Zastępca Wójta wykonuje zadania wyznaczone przez Wójta, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:

1)      zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2)      wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia i nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy;

3)      udziela aprobaty, podpisuje dokumenty, pisma i decyzje administracyjne
w ramach posiadanych upoważnień;

4)      składa w imieniu Gminy, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Wójta, oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem;

5)      koordynuje prace związane z opracowywaniem wieloletnich programów inwestycyjnych;

6)      współpracuje ze Skarbnikiem w przygotowaniu i realizacji budżetu Gminy, zgodnie z właściwością;

7)      realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, uchwał Rady Gminy
i zarządzeń oraz upoważnień Wójta;

8)      pełni bezpośredni nadzór nad WNiP oraz WOŚiGK.