Symbol:


Wydział:
Referat Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1923, z poxn. zm.).;
4. Uchwały Nr XXII/157/04 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez gminę Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. poz. 7783, z późn. zm.)


Opłaty:
1. Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2 , stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.
Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, wynoszą:
1) chodnika, ciągu pieszego – 10,00 zł;
2) jezdni do 50% szerokości, opasek, placów, zatok postojowych i autobusowych – 5,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% do 100 % szerokości – 10,00 zł,
4) pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł.
5) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł
Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w punkcie 2 podlegają obniżeniu o 50%.
Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie przez 1 dzień.
2. Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia wynoszą:
1) w obszarze zabudowanym – 8 zł;
2) poza obszarem zabudowanym – 4 zł;
Roczne stawki opłat w wysokości określonej w punkcie 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Starych Babicach:
WBS Warszawa, Oddz. Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Termin odpowiedzi:
1. Do 30 dni.
2. Do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu, w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Gospodarki Komunalnej – budynku Rynek 21 nr 3 w godzinach pracy Urzędu.
3. Wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym terminem przystąpienia do prac.


Dokumenty
  • Szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic zajęcia pasa drogi.

  • Kopia opinii ZUD.

  • Kopia decyzji lokalizacyjnej wydana przez Wójta Gminy Stare Babice.

  • Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia.

  • Kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

  • Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót)

  • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika w przedmiotowej sprawie, które powinno spełniać wymogi określane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (należy uiścić opłatę 17zł i dowód wpłaty dołączyć do p