Symbol:


Wydział:
Referat Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198)

Opłaty:
Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach:
1) informacja ustna,
2) wgląd do dokumentów urzędowych,
3) wstęp na posiedzenia organów kolegialnych,
4) wywieszenie informacji na tablicach lub słupach ogłoszeniowych,
5) przesłanie informacji nieprzetworzonej pocztą elektroniczną,
6) kserokopia 1 strony formatu A-4,
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.
Wysokość opłat określa § 7 Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Stare Babice zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 30/03 z dnia 25 lutego 2003r.
"§ 7. Dostęp do informacji w pozostałych formach wymagających przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku, jest płatny w wysokości:
1) kserokopia 1 strony formatu A-4- 0,50 zł, formatu A-3 - 1,00 zł,
2) wydruk komputerowy 1 strony formatu A-4 - 0,50zł, formatu A-3 - 1,00zł, (opłata obowiązuje w przypadku kserowania 2 stron i więcej),
3) przesłanie informacji pocztą - koszt kserokopii + koszt przesyłki pocztowej. "
Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198)


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Komunikacji Społecznej

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Uwagi:
Formą dostępu do informacji publicznych może być:
1) wgląd do dokumentacji urzędowych,
2) informacja ustna,
3) wywieszenie informacji na tablicach ogólnie dostępnych,
4) wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władz publicznych, nagrywanie obrazu i dźwięku,
5) kserokopia dokumentu,
6) wydruk komputerowy,
7) przegranie danych na dyskietkę,
8) przesłanie informacji pocztą elektroniczna,
9) przesłanie informacji pocztą.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Kancelaria Urzędu - pok. nr 5
w godzinach: poniedziałek 8oo - 17oo, wtorek-czwartek 8oo -16oo, piątek 8oo - 15oo.


Dokumenty
  • Wniosek o udzielenie informacji publicznej (wymagany)