Symbol:


Wydział:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888)
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (MP. poz. 950) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi:
1. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
2. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
3. Wpłat podatku można dokonywać:
1) u inkasentów (sołtysów) lub
2) na wskazany w decyzji , indywidualny rachunek bankowy w Warszawskim Banku Spółdzielczym w Warszawie Oddział Stare Babice.


Dokumenty
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy lasu

  • Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu