Symbol:


Wydział:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888 ze zm.)
2.Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (M.P. z dnia 20 października 2023 r. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.


Opłaty:
Nie podlega opłatom

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi:
1. Wysokość podatku leśnego określa samodzielnie podatnik w deklaracji składanej w terminie do 15 stycznia.
2. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
3. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust 5 pkt. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące, w terminach do 15 każdego miesiąca.
4. Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002


Dokumenty
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy lasu

  • Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

  • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P druk do pobrania https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/#UPL-1P