Symbol:


Wydział:
Referat Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)
3. Uchwały Nr XXII/157/04 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez gminę Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. poz. 7783, z późn. zm.)
4. Uchwała Nr XXXVI/304/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/04 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Stare Babice.
5. Uchwała Nr XLIV/434/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Stare Babice.


Opłaty:
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości 1,00 zł.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu, w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:


Dokumenty
  • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika w przedmiotowej sprawie, które powinno spełniać wymogi określane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (należy uiścić opłatę 17zł i dowód wpłaty dołączyć do p

  • Mapa/szkic z naniesioną lokalizacją usytuowania reklamy