Wydział:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XXXIX/411/18  Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emicji zanieczyszczeń do powietrza

Opłaty:

Brak

 

Termin odpowiedzi:

W ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin dotychczas użytkowanej instalacji grzewczej

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Babice

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca będzie informowany w formie pisemnej.

W ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin dotychczas użytkowanej instalacji grzewczej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie inwestycje rozpoczęte po podpisaniu umowy cywilno-prawnej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy gminą Stare Babice a wnioskodawcą.

Wniosek złożony w danym roku budżetowym musi zostać rozpatrzony do dnia 30 listopada tego roku i nie może stanowić podstawy do ubiegania się o udzielenie dotacji celowej w kolejnych latach.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji celowej wniosku o rozliczenie dotacji wraz z odpowiednimi dokumentami.

W ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o rozliczenie inwestycji pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin wykonanej przez wnioskodawcę instalacji grzewczej oraz potwierdza likwidację dotychczasowego źródła ciepła.

Przekazanie dotacji na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę nastąpi po zaakceptowaniu rozliczenia dotacji przez Wójta Gminy Stare Babice.

Dokumenty