Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Opłaty:
brak

Termin odbioru wyrobów zawierających azbest:
Zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wniosek o odbiór eternitu należy złożyć w roku w którym odbiór jest zaplanowany w terminie do 30 kwietnia.

Dokumenty