Funkcję Skarbnika Gminy pełni Mariola SARZYŃSKA


Tel: 22 730 80 22
e-mail: skarbnik@stare-babice.pl

  

  1. Skarbnik realizuje politykę finansową Gminy i jest głównym księgowym budżetu Gminy.
  2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami;

2)      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości Gminy oraz monitorowanie ich realizacji;

3)      opracowywanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy oraz podejmowanie działań w celu wykrywania nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej;

4)      prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu;

5)      przygotowywanie projektu budżetu Gminy i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu;

6)      prowadzenie gospodarki finansowej, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych oraz kontrola ich wydatkowania;

7)      prowadzenie nadzoru nad sporządzaniem okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy;

8)      prowadzenie nadzoru nad windykacją wierzytelności Gminy;

9)      kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

10)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;

11)    czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy;

12)    współpraca z organami finansowymi, podatkowymi i bankowymi;

13)    kontrola i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;

14)    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad WBK;

15)    realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady
i zarządzeń oraz upoważnień Wójta.