Przygotowanie raportu o stanie gminy to wymóg ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Zgodnie z art. 28aa ust. 1 wójt co roku do dnia 31 maja musi przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy. 

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za rok 2019 odbędzie się na sesji Rady Gminy Stare Babice w dniu 2 lipca 2020 roku.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21, w sali konferencyjnej i rozpocznie o godzinie 12:00.

W debacie biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Stare Babice.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców Gminy.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 1 lipca 2020 r., jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice w godzinach pracy Urzędu.

Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Stare Babice pok. 28.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 1 lipca 2020 roku nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2019 rok wg kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506).