Funkcję Wójta Gminy pełni Sławomir SUMKA
 

tel.: 22 722 94 51
fax: 22 730 80 88
e-mail: sekretariat@stare-babice.pl


Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00
 

Wójt Gminy kieruje sprawami bieżącymi gminy i reprezentuje Gminę na zewnątrz:

 1. Wójt wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawach szczególnych oraz statucie Gminy.
 2. Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy Stare Babice.
 3. Wójt kieruje oraz koordynuje realizację zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. Nadzoruje działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Do zakresu zadań Wójta jako Kierownika Urzędu należy:
 •  kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu Gminy,
 •  składanie Radzie okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu,
 •  podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 •  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie podziału zadań,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.