Symbol:


Wydział:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)
3. Uchwała Rady Gminy Stare Babice Nr XXXIX/424/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 11278)


Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi:
1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty, wniosek o udzielenie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożonego wniosku należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta
2. Podatek od nieruchomości można umorzyć, wniosek o udzielenie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożonego wniosku składa się w Biurze Obsługi Interesanta po terminie płatności podatku.
3. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
4. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
5. Wpłat podatku można dokonywać:
1) u inkasentów (sołtysów) lub
2) na wskazany w decyzji , indywidualny rachunek bankowy w Warszawskim Banku Spółdzielczym w Warszawie Oddział Stare Babice


Dokumenty
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy nieruchomości