Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. Uchwała Nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 zł
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Stare Babice:
Bank Handlowy w Warszawie
Nr konta: 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002

Termin odpowiedzi:
W ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni .

Jednostka odpowiadająca:

Referat Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Babice

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty