Symbol:


Wydział:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
Art. 83 ust. 1, art. 83b, 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022, poz. 916)

Opłaty:
Brak opłat

Termin odpowiedzi:
Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłoszonych gatunków. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Mieszkańca urzędu gminy.

Zgodnie z art. 83f, ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022 poz. 916) właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenie powinno zawierać podpis wszystkich współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela.

Dokumenty należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Stare Babice lub wysłać pocztą na adres urzędu.
Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłoszonych gatunków. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie można odebrać osobiście w urzędzie gminy po wcześniejszym wniesieniu opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.
Podczas odbioru zaświadczenia należy okazać dokument tożsamości.
Termin ważności zgłoszenia upływa po 6 miesiącach od daty przeprowadzenia oględzin drzew i krzewów.


Dokumenty
  • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.