Przygotowanie raportu o stanie gminy to wymóg ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583).
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 w/w ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za rok 2021 odbędzie się na sesji Rady Gminy Stare Babice, która zaplanowana jest na dzień 30 czerwca 2022 r. 

W debacie nad raportem o stanie gminy biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Stare Babice.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców Gminy.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 29 czerwca 2022 r., jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, w godzinach pracy Urzędu (wzór zgłoszenia poniżej.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 czerwca 2022 roku nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2021 rok wg kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 i 583).