Symbol:


Wydział:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)
3. Uchwała Rady Gminy Stare Babice Nr XXXIX/424/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 11278)


Opłaty:
Nie pobiera się opłat

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi:
Ulgi:
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części należące do zakładów prowadzących działalność komunalną w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,
2) grunty, budynki i budowle stanowiące własność podmiotów wykonujących zadania publiczne polegające na ochronie przeciwpożarowej,
3) grunty, budynki i budowle stanowiące własność podmiotów wykonujących zadania publiczne z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:
1. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji składanej w terminie do 31 styczna roku podatkowego.
2. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty, wniosek o udzielenie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożonego wniosku należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta
3. Podatek od nieruchomości można umorzyć, wniosek o udzielenie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożonego wniosku składa się w Biurze Obsługi Interesanta po terminie płatności podatku.
4. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
5. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
6. Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice w WBS Warszawa Oddz. Stare Babice Nr 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Dokumenty
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy nieruchomości

  • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P druk do pobrania https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/#UPL-1P