Symbol:


Wydział:
Referat Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376), poz. 148, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1923, z poxn. zm.).


Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Gospodarki Komunalnej –w budynku Rynek 21 w godzinach pracy Urzędu.
3. Wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym terminem przystąpienia do prac.


Dokumenty