Symbol:


Wydział:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna:
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Opłaty:
wniosek zwolniony od opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi:
1. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje niezbędne dokumenty. Wójt Gminy w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt Gminy na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Uwagi:
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

Dokumenty
  • Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy / położonej na terenie gminy.