Symbol:


Wydział:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16 , poz.93 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)


Opłaty:
Wniosek zwolniony od opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi:
1. Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych , bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia kancelarii Urzędu Gminy


Dokumenty
  • Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.