Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
pokój 25, 26, 27 (I piętro)
tel.  22 730 80 96
e-mail: uscel@stare-babice.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek 8oo- 163o, wtorek-czwartek 8oo-1530, piątek 8oo- 12oo (w godz. 12oo- 15oo tylko rejestracja zgonów)

Kierownik: Magdalena Łagun-Paszek
e-mail: m.lagun-paszek@stare-babice.pl

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności należy w szczególności:

 • przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu ojcostwa, zmianie imienia dziecka, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa, powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • rejestrowanie aktów urodzenia, małżeństw oraz zgonów, wydawanie odpisów i zaświadczeń,
 • wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,
 • dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
 • dokonywanie transkrypcji, odtworzenia lub rejestracji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
 • rejestracja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL,
 • rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów w sprawach: o przysposobienie dziecka, ustalenie ojcostwa, rozwiązanie małżeństwa,
 • współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego,
 • prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych, konserwacja ksiąg,
 • przenoszenie (migracja) papierowych aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • składanie zleceń do urzędów stanu cywilnego o przeniesienie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
 • dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków,
 • wydawanie decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska,
 • przyjmowanie wniosków i występowanie o medale za „Długoletnie pożycie małżeńskie” do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowywanie uroczystości związanej z wręczeniem jubilatom  medali przez Wójta Gminy Stare Babice,
 • prowadzenie innych  spraw wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zmianie imion i nazwisk, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zameldowanie na pobyt stały i czasowy oraz zgłoszeń o wymeldowanie,
 • wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego,
 • prowadzenie ewidencji ludności w formie gminnego zbioru meldunkowego,
 • udostępnianie danych z rejestru mieszkańców Gminy Stare Babice, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru numerów PESEL,
 • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie,
 • prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 • sporządzanie spisu wyborców dla powszechnych  wyborów: Prezydenta, Sejmu RP, Senatu RP, samorządowych,  referendum, parlamentu europejskiego i innych,
 • przyjmowanie wniosków o dopisanie do stałego rejestru wyborców i wydawanie decyzji  o wpisaniu do rejestru wyborców,
 • sporządzanie spisu osób do kwalifikacji i rejestracji wojskowej,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych  oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • wydawanie zaświadczeń o zagubieniu dowodu osobistego,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 • prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru,
 • poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwał Rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta, w tym innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.