Symbol:


Wydział:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LIV/560/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. woj. Maz. poz. 12674)


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


Uwagi:
Zwolnienia:
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
3) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek.
2. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty, wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Kancelarii Urzędu Gminy.
3. Podatek od środków transportowych można umorzyć, wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Urzędu po terminie płatności podatku.
4. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Warszawie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
5. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
7. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
8. Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
9. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Stare Babice w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002


Dokumenty