Symbol:


Wydział:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XXXIX/425/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. woj. Maz. poz. 11279)


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


Uwagi:
Zwolnienia:
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
3) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Informacje dodatkowe:
1. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek.
2. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty, wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Kancelarii Urzędu Gminy.
3. Podatek od środków transportowych można umorzyć, wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Urzędu po terminie płatności podatku.
4. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Warszawie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
5. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
7. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
8. Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
9. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Stare Babice
WBS Warszawa Oddz. Stare Babice Nr konta 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Dokumenty