Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie Urzędu Gminy na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Informacje udziela pracownik prowadzący dany rejestr bądź ewidencję z zastrzeżeniem informacji, których udostępnienie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI

Referat Organizacyjny, Prawny i Kadr:

1.     Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy

2.     Rejestr skarg i wniosków

3.     Centralny Rejestr Umów

4.     Książka kontroli

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek:

1.   Rejestr szkół i placówek niepublicznych

2. Rejestr Gminnych Jednostek Budżetowych

3.Rejestr ząświadczeń nauczycieli,którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną otrzymali stopień nauczyciela mianowanego-w formie pisemnej

4. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych - w formie pisemnej

Referat Ochrony Środowiska:

1.     Rejestr podmiotów świadczących wywóz nieczystości płynnych

2.     Rejestr działalności regulowanej

3.     Ewidencja zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Biuro Obsługi Rady Gminy:

1.     Rejestr Uchwał Rady Gminy

2.     Rejestr skarg i wniosków

3.     Rejestr petycji

4. Wykaz radnych

5.     Rejestr jednostek pomocniczych

6.     Zbiór przepisów gminnych

7.     Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności:

1.     Rejestr mieszkańców

2.     Rejestr wyborców

3.     Rejestr wydanych dowodów osobistych

Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej:

1.     Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Zamówień Publicznych:

1.     Rejestr zamówień publicznych

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej:

 1. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej z Gminy Stare Babice.
 2. Rejestr kobiet urodzonych  w …………… roku  (osoby które kończą w danym roku 18 lat) objętych rejestracją w Gminie Stare Babice.
 3. Rejestr mężczyzn urodzonych w …………… roku  (osoby które kończą w danym roku 18 lat) objętych rejestracją w Gminie Stare Babice.
 4. Ewidencja osób podlegających reklamowaniu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
 5. Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej.
 6. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych.
 7. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych.
 8. Ewidencja osób przeznaczonych do pełnienia  służby w obronie cywilnej

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:

 1.  Wykaz  wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 2. Wykaz osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
 3. Wykaz pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób  zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną, którzy złożyli oświadczenie o stanie majątkowym  w ……roku.