Funkcję Sekretarza Gminy pełni Michał WIĘCKIEWICZ


Tel: 22 730 80 16
e-mail: sekretarz@stare-babice.pl

W sprawach skarg i wniosków Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 8.30 - 16.00.
 
 

1.      Sekretarz zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz właściwe warunki jego działania i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

2.      Sekretarz wykonuje zadania wyznaczone przez Wójta, w zakresie powierzonym
i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:

1)      opracowuje projekty zmian regulaminów obowiązujących w Urzędzie;

2)      prowadzi nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie;

3)      prowadzi nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach  pracy;

4)      przedkłada Wójtowi propozycje dotyczące usprawnienia pracy Urzędu;

5)      prowadzi sprawy związane z doskonaleniem kadr;

6)      nadzoruje nabory na wolne stanowiska pracy w Urzędzie w porozumieniu
z Biurem ds. Kadr, Płac i Szkoleń;

7)      prowadzi nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników          samorządowych;

8)      sprawuje nadzór nad organizacją praktyk studenckich i szkolnych
          w Urzędzie;

9)      prowadzi nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;

10)    nadzoruje przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;

11)    sprawuje nadzór nad realizacją okresowych ocen pracowników Urzędu;

12)    koordynuje prace związane z organizacją wyborów;

13)    nadzoruje prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków;

14)    prowadzi nadzór merytoryczny dotyczący zapytań kierowanych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z realizacją

15)    zapewnia prawidłowe stosowanie i korzystanie z używanych w Urzędzie pieczęci;

16)    rozstrzyga spory pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
w szczególności w zakresie podziału zadań;

17)    czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;

18)    współpracuje ze Skarbnikiem;

19)    pełni bezpośredni nadzór pracy nad WO, w skład którego wchodzi RKS, Kancelaria, BP, BI oraz BORG;

20)    realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, uchwał Rady Gminy i zarządzeń oraz upoważnień Wójta.