Symbol:


Wydział:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna:
1. Art. 29 do art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 )
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) zgodnie z częścią I pkt. 53 załącznika


Opłaty:
Opłata skarbowa dołączona do wniosku – 10,00zł
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice
Bank Handlowy w Warszawie
08 1030 1508 0000 0008 2366 0002


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie decyzji rozgraniczeniowej, gdzie wniosek powinien zawierać operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy odwołanie.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Babice w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
Odwołanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.


Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii Urzędu Gminy.


Dokumenty
  • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej , akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu),

  • Wypis z katastru nieruchomości (ewidencja gruntów) - aktualny

  • Kopia mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomości podlegające rozgraniczeniu

  • Potwierdzenie uprawnionego geodety o podjęciu wykonania rozgraniczenia.