Symbol:


Wydział:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna:
1. Art. 92 do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz.2663).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)


Opłaty:
- wniosek zwolniony od opłaty skarbowej,
- opłata skarbowa w wysokości 3,00zł od każdej z poświadczonych map z projektem podziału
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice
WBS Warszawa Oddział Stare Babice
10 8015 0004 3000 1124 2030 0008
(punkt kasowy WBS mieści się w Urzędzie Gminy)


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Babice w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
Odwołanie zwolnione jest z opłaty skarbowej


Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia kancelarii Urzędu GminyDokumenty
  • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej , akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu),

  • Wypis z katastru nieruchomości (ewidencja gruntów) - aktualny

  • Kopia mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi

  • Wstępny projekt podziału

  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

  • Wykaz zmian gruntowych

  • Mapy z projektem podziału.

  • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie nieruchomości w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej.