Ustalenie numeru porządkowego budynku (wybudowanego/w trakcie budowy/ prognozowanego do wybudowania

Symbol:


Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
art. 47a ust. 1 pkt. 1, ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.0.1990). Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368).

Opłaty:
Opłata skarbowa:
· od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku - nie pobiera się,
· za wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego – 17,00 zł,
· za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego – 5,00 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II pkt. 4).
Opłatę skarbową można uiścić za pomocą karty płatniczej lub na rachunek bankowy: WBS Warszawa Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku)

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Dokumenty
  • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,

  • Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna

  • Jeżeli wniosek dotyczy budynku wybudowanego/ istniejącego – kopia zawiadomienia z PINB o przyjęcia budynku do użytkowania lub ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie.

  • Jeżeli wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy – Oświadczenie o rozpoczęciu budowy oraz kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki).

  • Jeżeli wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania, oświadczenie o rodzaju planowanej inwestycji wraz z odbitka z mapy zasadniczej ze wskazaniem miejsca realizacji programowanej inwestycji