Symbol:


Wydział:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333 ze zm.).
2. Uchwała Rady Gminy Stare Babice Nr LXV/712/2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2023 r. poz. 14101).


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi:
1. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w deklaracji składanej w terminie do 15 stycznia.
2. Grunty orne w klasie V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.
3. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty, wniosek o udzielenie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożonego wniosku należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Mieszkańca.
4. Podatek rolny można umorzyć, wniosek o udzielenie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożonego wniosku należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca po terminie płatności podatku.
5. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
6. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek rolny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
7. Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002


Dokumenty
  • Akt notarialny lub umowa dzierżawy gruntów rolnych.

  • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P druk do pobrania https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/#UPL-1P