Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

1.      zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

 

2.      zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a.      24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b.      25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

    zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Zarządzenie nr 234 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym do szkół  i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Warunkiem zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym przez Gminę Stare Babice jest złożenie przez rodzica, opiekuna prawnego, wniosku o zapewnienie transportu i opieki

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,

2) kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) skierowanie do placówki oświatowej wydane przez właściwego starostę,
4) potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka.
5) inne dokumenty lub oświadczenia niezbędne do powierzenia wykonania zadania

 Sprawę prowadzi:
Referat Wspólnej Obsługi  Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice
tel. 22 730-80-44

 

Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Stare Babice.

 

1. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d -  średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

2. Wysokość kosztów ustala się przy uwzględnieniu liczby kilometrów na trasie dom - placówka oświatowa - dom i poświadczonej przez dyrektora szkoły (lub osoby upoważnionej) ilości dni obecności dziecka na zajęciach.

3. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a placówką oświatową jest rozumiana, jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca, obliczana na podstawie najkrótszej trasy drogami publicznymi wyznaczonej za pomocą Google Maps, https://maps.google.pl

Podstawą zwrotu kosztów jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, złożone nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, a w grudniu do ostatniego dnia zajęć zgodnie

    - Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);

    - Dowóz dzieci organizowany jest w grupach kilkuosobowych i do różnych miejsc na trasie dom-placówka oświatowa oraz placówka oświatowa dom;

    - Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;

    - Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie;

    - Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem.

    - Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem;

    - W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Referat Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice