kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi.

Przewodniczący Komisji
Radny Krzysztof Szuba

Członkowie Komisji
Radny Kazimierz Lade
Radny Dariusz Sobczak