Symbol:


Wydział:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna:
Dział II : rozdział 1, rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust.2 i 3 oraz rozdział 8 art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Opłaty:
1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.


Termin odpowiedzi:
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości w formie opinii właściwych Komisji Rady Gminy Stare Babice Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. Łączny termin postępowania wynosi ok.6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia kancelarii Urzędu Gminy.


Uwagi:
Dotyczy:
1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
6. Sprzedaży nieruchomości na rzecz kościołów, związków wyznaniowych, na cele działalności sakralnej.
7. Sprzedaży na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
8. Sprzedaży osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
9. Sprzedaży nieruchomości organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe.
10. Sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.


Dokumenty