Wydział:

Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Opłaty:
Opłata skarbowa – 50 zł
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Stare Babice:
Bank Handlowy w Warszawie
Nr konta: 08 1030 1508 0000 0008 2366 0002

Termin wpisu do rejestru działalności regulowanej:
W ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska


Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Babice

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty