Wydział:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1923 z późn.zm.)

Opłaty:
Opłata skarbowa – 50 zł
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Stare Babice:
WBS Warszawa Oddział Stare Babice
Nr konta 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008

Termin wpisu do rejestru działalności regulowanej:
W ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Babice

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty