Symbol:


Wydział:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości(Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – art. 69 (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).


Opłaty:
Wniosek zwolniony od opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi:
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia kancelarii Urzędu Gminy.


Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej (ważny 3 miesiące)

  • Odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)

  • Aktualny wypis z rejestru gruntów( ważny 3 miesiące).