Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej będzie przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Stare Babice oraz projektu zmian w Statucie Gminy Stare Babice, uwzględniających obowiązujące przepisy prawa.

Przewodnicza Komisji Statutowej
radna Ewa Kawczyńska

Członkowie
radny Kazimierz Lade
radna Marta Pamięta
radna Lucyna Skrzeczkowska
radny Dariusz Sobczak
radny Michał Starnowski
radna Dorota Zwolińska