Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Stare Babice
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmują w Urzędzie Gminy Stare Babice /ul. Rynek 32, pok. 28, II piętro/:

Anna Błażejewska  – Kierownik Biura Obsługi Rady Gminy
Marta Meserszmit – Główny specjalista ds. samorządowych

Do końca marca zgłoszenia będą przyjmowane w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice.

w dniach:
w poniedziałek w godz. 8.00-17.00,
od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00,
w piątek w godz. 8:00-15:00

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek)

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj.osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszeniakończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

  • małżonkiem,
  • wstępnym,
  • zstępnym,
  • rodzeństwem,
  • małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
  • osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:

1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Pełnomocnik wyborczy może zgłosić do jednej komisji więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydaturyna członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy

Zgłoszenia wyborców przyjmowane będą od 16 marca 2020 r. (poniedziałek). W przypadku uzupełniania składu komisji o wyborców, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik do Uchwały nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub na druku zamieszczonym w załączniku do informacji.

Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej 19 kwietnia 2020 r., komisarz wyborczy.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

1)  7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;
2) 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;
3) 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;
4) 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania,  nr telefonu i adresu e-mail.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wynoszą:

  1. dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 500 zł;
  2. dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł;
  3. dla członków obwodowych komisji wyborczych - 350 zł

 

 Wójt
(-) Sławomir Sumka

  


Wykaz obwodów w Gminie Stare Babice

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Liczba mieszkańców
w obwodzie

Liczba członków komisji

1

Blizne Jasińskiego
Blizne Łaszczyńskiego Lubiczów

Przedszkole Gminne
w Bliznem Jasińskiego

ul. Kościuszki 1b, 05-082 Stare Babice

2128

11

2

Babice Nowe
Zielonki-Parcela
Lipków

Urząd Gminy Stare Babice
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

2649

11

3

Kwirynów
Janów
Latchorzew

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice

3159

13

4

Stare Babice

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice

2456

11

5

Klaudyn

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach,
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice

1670

9

6

Koczargi Nowe
Koczargi Stare
Zielonki-Wieś

Szkoła Podstawowa
w Koczargach Starych

ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin

2388

11

7

Wojcieszyn
Wierzbin,
Mariew, Buda
Stanisławów
Zalesie

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Borzęcinie Dużym

Borzęcin Duży ul. Warszawska 697,   
05-083 Zaborów

1985

9

8

Borzęcin Duży
Borzęcin Mały
Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Borzęcinie Dużym|

Borzęcin Duży ul. Warszawska 697,
05-083 Zaborów

2181

11