OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

 

                Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081) oraz Uchwały Nr XVII/160/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  9 marca do  30 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca o godzinie 1700.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 14 kwietnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  d.siembida@stare-babice.waw.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.