Data posiedzenia:
2022-06-30

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy.
4. Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2021 rok:
1) prezentacja Raportu o stanie Gminy Stare Babice za 2021 rok;
2) debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za 2021 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania za rok 2021 dla Wójta Gminy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.;
2) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021;
3) informacja o stanie mienia Gminy Stare Babice;
4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2021 rok;
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2021:
1) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice;
2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 r.;
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w gminie na rok szkolny 2022/2023.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLI/436/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/350/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Koczargi Stare.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Borzęcin Duży.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Lubiczów.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych obiektów pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Stare Babice.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia realizacji ,,Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej
65 roku życia" na lata 2022-2025.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wydawania decyzji w tych sprawcach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice
na 2022 r.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
20. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej.
21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
22. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie obrad.


Uwagi: