Na podstawie art. 31 i art 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z póżn.zm) oraz art 14 ust. 1,art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Stare Babice został wyznaczony:

Pan Dariusz Michalski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Pan Marcin Szepielak -Koordynator biura Tele-Informatycznego jako osobę wspomagającą Koordynatora w zakresie dostępności cyfrowej.

 

Do zadań Koordynatora w szczególności należy:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Stare Babice,

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3. monitorowanie działań Urzędu Gminy Stare Babice w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4. przedstawienie Wójtowi Gminy Stare Babice bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizacji zadań,

5. sporządzenie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Dariusz Michalski - Koordynator do spraw dostępności

tel. (22) 730-08-01; 509-926-176

adres e-mail: d.michalski@stare-babice.pl

 

Marcin Szepielak - Koordynator Biura Tele-Informatycznego

tel. (22) 730-80-99; 502-038-205

adres e-mail: m.szepielak@stare-babice.pl