Symbol:


Wydział:
Referat Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz.U. z 2021r. poz. 735, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).


Opłaty:
1.W kat. I:
-50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
-100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
-200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
2.W zależności od żądanej liczby zezwoleń i wypisów opłatę ustala się (jako iloczyn liczby wydanych wypisów oraz stawki opłaty za zezwolenie ) na podstawie wzoru:
On = pj x n, w którym poszczególne symbole oznaczają:
- On - wysokość opłaty należnej za wydanie zezwolenia,
- n – liczbę wypisów,
- pj - stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na określony czas.
3.Opłaty wnosi się na konto bankowe Urzędu Gminy Stare Babice :
WBS Warszawa Oddz. Stare Babice
Nr: 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008


Termin odpowiedzi:
- dla kat. I – 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin załatwienia sprawy liczy się od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia


Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1.Wójt Gminy Stare Babice wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
-kat I:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie przekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

2.Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na okres:
-Kat. I – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy

3.W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę w Referacie Gospodarki Komunalnej tel. 227 229 535


Dokumenty
  • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.